Sheet music - Bladmuziek
Search - Categories
Search - Contacts
Other site content
Search - News Feeds
Search - Tags
0 product(en) - 0,00€

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid en geldigheid van de voorwaarden

In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

  • Golden River Music : Golden River Music bvba, gevestigd Korte Haagstraat 13, 9200 Dendermonde, 
    BTW BE 0476 725 108;
  • Klant : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Golden River Music;
  • Website : de website die door Golden River Music wordt beheerd: www.goldenrivermusic.eu

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de Website van Golden River Music, evenals alle overeenkomsten via de Website aangegaan met Golden River Music.

Door gebruik te maken van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant al onze algemene voorwaarden , zo ook alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de Website.

Algemene Voorwaarden die de Klant hanteert, zijn zonder uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst hierover niet bindend. Indien bepaalde afwijkende voorwaarden worden overeengekomen, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverkort van kracht.

Golden River Music is gerechtigd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

Golden River Music behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.       

Aanbiedingen en Offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Indien een offerte een vrijblijvende aanbieding bevat, behouden wij ons het recht om deze te herroepen binnen de twee (2) dagen na ontvangst.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn op deze offerte is vermeld.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van bestelling aan de Klant werd overhandigd, hetzij schriftelijk dan wel per e-mail op het door de Klant opgegeven e-mailadres.

De Klant en Golden River Music komen overeen dat door gebruik van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van de aanvaarding van het aanbod. Voor zover de wet dat toelaat, gelden de elektronische bestanden die Golden River Music heeft als vermoeden van bewijs voor de overeenkomst.

Voor alle artikels op de Website tracht Golden River Music zo nauwkeurig mogelijk de actuele voorraadstatus weer te geven. Indien bestelde producten niet voorradig blijken, ondanks de indicatie op de Website, wordt de Klant hierover geïnformeerd.

Golden River Music heeft het recht om een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.

Prijzen

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. Deze zijn altijd inclusief BTW (6%)

De Klant is de prijs verschuldigd die Golden River Music volgens art.2.3. van deze Algemene Voorwaarden heeft meegedeeld. Duidelijke fouten zoals evidente onjuistheden kunnen door Golden River Music worden gecorrigeerd, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Kortingen worden - waar voorkomend – verleend per overeenkomst en geven niet automatisch recht op dezelfde korting bij volgende overeenkomst.

Betaling

Betaling van bestellingen geplaatst via de Website worden ontvangen via Paypal, Bancontact/Mister Cash en IDEAL. De Klant dient de betaling, na ontvangst van de factuur, uit te voeren om de bestelling te kunnen verzenden. Kosten, gerelateerd aan de betaling zijn voor Golden River Music.

Betaling van bestellingen geplaatst via mail, telefoon of fax kunnen worden ontvangen per bankoverschrijving. De klant dient de betaling binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur uit te voeren op rekening van Golden River Music,

ING: 385-0700160-77,

IBAN: BE80 3850 7001 6077, BIC: BBRUBEBB      

Kosten, gerelateerd aan de betaling zijn voor de Klant

Kosten, gerelateerd aan de bestelling en verzending zijn voor de Klant.

Golden River Music kan in de toekomst de betaalmogelijkheden uitbreiden. Deze zullen worden kenbaar gemaakt via de Website.

Wanneer door Golden River Music een betaaltermijn is afgesproken, is de klant in verzuim wanneer deze is overschreden. Tenzij expliciet anders overeengekomen, geldt de betaaltermijn voor betaling per bankoverschrijving als aangegeven in art. 4.2.

Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant, is de Klant over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de volledige voldoening.

Ten laste van de klant komen eveneens elke (buiten-)gerechtelijke kost van welke aard ook, die Golden River Music als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betaling-)verplichting heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is Golden River Music bevoegd om alle verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop de Klant de betaalverplichting volledig is nagekomen, waaronder ook de verschuldigde rente en/of kosten.

Terugname van goederen – herroepingsrecht

De wet “verkoop op afstand” voorziet het recht op ontbinding van de verkoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aankoop, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. De consument kan dus gebruik maken van het herroepingsrecht. Het aangekochte product kan compleet en ongebruikt geruild of geretourneerd worden in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking (voor zover mogelijk). Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruilen of retourneren in aanmerking. Gelieve ons hiervoor per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch te contacteren: voor België 052/22 11 87, voor buitenland: 0032 52 /22 11 87.

Uitzonderingen : De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

  • software, Dvd’s, Cd’s waarvan de verzegeling verbroken is.
  • muziekboeken, -partituren die duidelijk sporen vertonen van gebruik/kopiëren.
  • digitale partituren.

De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor rekening van de Klant. De artikelen moeten in een even stevige verpakking verstuurd worden zodat deze ongeschonden bij Golden River Music aankomen. Indien de consument een bedrag pro forma betaald heeft, zal Golden River Music deze som zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending van het artikel, terugbetalen op dezelfde wijze als we de betaling ontvangen hebben.

° Bij fabricagefouten, drukfouten worden de artikelen uiteraard kosteloos vervangen. Hiervoor volstaat het om ons te contacteren per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch,                                  voor België 052/22 11 87, voor buitenland 0032/52/22 11 87.

Klachten en retournering

De Klant dient de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten inzake de bestelling, geschieden schriftelijk of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Indien op voorhand niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle kosten welke aan een terugzending van (delen van) de bestelling naar Golden River Music zijn verbonden, ten laste van de Klant.

Wanneer de Klant zonder klacht binnen de 14 dagen verzaakt aan diens aankoop volgens de WHPC, komen de kosten verbonden aan het retourneren van (delen van) de bestelling naar Golden River Music ten laste van de Klant.

Bij retournering na verzaking volgens de WHPC, zal Golden River Music ernaar streven de terugbetaling van het door de Klant aan Golden River Music betaalde binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending middels overschrijving op het rekeningnummer van de Klant terug te storten.

Golden River Music kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade -verlies of diefstal inbegrepen- die aan de producten of verpakking ontstaat bij terugzending.

Aansprakelijkheid

Indien de door Golden River Music geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door Golden River Music binnen de geldende garantietermijnen en –voorwaarden voorgeschreven door de Belgische Wet kosteloos worden vervangen of hersteld. Golden River Music wordt eigenaar van het vervangen goed.

In geval van overmacht is Golden River Music niet gehouden aan gemaakte verplichtingen jegens de Klant. Golden River Music mag haar verplichtingen opschorten voor de termijn van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor het nakomen van de verplichtingen van Golden River Music jegens elke andere partij geheel of gedeeltelijk wordt onmogelijk gemaakt. Hieronder valt onder meer staking, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, storing in een telecommunicatienetwerk, een niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden.

Intellectuele eigendom

De Klant erkent expliciet dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Website rusten bij Golden River Music, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Privacy

Golden River Music neemt bij de verwerking van de gegevens van de Klant de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Golden River Music zal onder geen enkele voorwaarde het e-mailadres van de Klant verkopen of openbaar maken, noch persoonlijk informatie doorspelen aan eender welke derde partij, met voorbehoud van derden die worden ingeschakeld voor de aflevering van bestelde goederen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Golden River Music of overeenkomsten die gesloten zijn met Golden River Music, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanduidt.

Diverse bepalingen

De maatschappelijke zetel van Golden River Music is gevestigd te 9200 Dendermonde, Korte Haagstraat 13, met ondernemingsnummer BE 0476 725 108. Alle correspondentie met betrekking tot een overeenkomst of deze voorwaarden kan u richten aan Golden River Music op voormeld adres of naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor een andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Golden River Music met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Verzendkosten

Voor de verzendingen per post worden de tarieven + 1 euro aangerekend als bijdrage in de leverings- en administratiekosten.

De prijzen van port hangen af van het gewicht van de bestelling.

 

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en inclusief 6% BTW, tenzij anders vermeld.

Copyright©2013 by Golden River Music bvba. Alle rechten voorbehouden.

Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw browser cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Begrepen